Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Studio Vervest zijn op dit moment nog niet gepubliceerd. Neem contact met ons op om een kopie te ontvangen..

Contact

1. Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Studio Vervest en de opdrachtgever, voor zover van deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Op de overeenkomst tussen Studio Vervest en de opdrachtgever zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Door de opdracht aan Studio Vervest te geven, verklaart de opdrachtgever zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Studio Vervest en de opdrachtgever komt tot stand op het moment van acceptatie van de offerte door de opdrachtgever. Studio Vervest is gerechtigd de offerte te herroepen indien blijkt dat de aan de opdracht verbonden werkzaamheden ingewikkelder of tijdrovender zijn dan aanvankelijk is verwacht.

4. Verplichtingen van Studio Vervest

Studio Vervest is verplicht de opdracht naar beste vermogen en professioneel inzicht uit te voeren. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de eisen die de opdrachtgever aan de opdracht heeft gesteld, tenzij deze

5. Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever is verplicht alle gegevens en medewerking te verlenen die noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de opdracht. Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, is hij de door Studio Vervest gemaakte extra kosten en eventueel geleden schade aan Studio Vervest verschuldigd.

6. Levering van beelden

De beelden worden door Studio Vervest aan de opdrachtgever geleverd op het moment dat de opdrachtgever de factuur heeft voldaan. De beelden worden geleverd in de door de opdrachtgever opgegeven bestandsformaten.

7. Betaling

De opdrachtgever is verplicht de factuur binnen [betalingstermijn] dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij anders is overeengekomen. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf het verstrijken van de betalingstermijn in verzuim en is hij over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien zijn alle redelijke kosten die Studio Vervest maakt ter verkrijging van betaling, voor rekening van de opdrachtgever.

8. Aansprakelijkheid

Studio Vervest is alleen aansprakelijk voor directe schade aan zaken, ontstaan door een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht. De aansprakelijkheid van Studio Vervest is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekering van Studio Vervest wordt uitbetaald, of indien de verzekering geen uitkering doet, tot de maximale waarde van de overeenkomst tussen Studio Vervest en de opdrachtgever.

9. Intellectuele eigendomsrechten

Studio Vervest behoudt zich het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten voor op de door haar vervaardigde beelden. De opdrachtgever verkrijgt alleen het gebruiksrecht op de beelden, voor zover dit nodig is voor het doel waarvoor de beelden zijn vervaardigd. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de beelden te bewerken, te verveelvoudigen of op enigerlei andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Studio Vervest. Indien de opdrachtgever toestemming heeft gekregen om de beelden te gebruiken, is hij verplicht om bij gebruik van de beelden het copyright van Studio Vervest te vermelden. Studio Vervest is te allen tijde gerechtigd om de beelden te gebruiken voor haar eigen portfolio of andere promotionele doeleinden.

10. Wijziging van de algemene voorwaarden

Studio Vervest heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen voldoende tijdig aan de opdrachtgever worden kenbaar gemaakt.

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op de overeenkomst tussen Studio Vervest en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in [plaats].

12. Slotbepalingen

Op de overeenkomst tussen Studio Vervest en de opdrachtgever zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Door de opdracht aan Studio Vervest te geven, verklaart de opdrachtgever zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing blijven. Studio Vervest en de opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in [taal]. In geval van twijfel omtrent de uitleg van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden bepalend.